Yatırım Teşvik Belgesi Nedir?

Yatırım teşvik belgesi, sermaye birikimini yatırıma yönlendirmek, üretimde yüksek katma değer yaratmak, teknoloji kullanımını ve yenilenmesini özendirmek, bölgeler arası ekonomik dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve dünya ölçeğinde rekabet gücü sağlamak için yatırımların ve yatırımcıların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım teşvik belgesi, firmaya doğrudan nakit verilmesi anlamına gelmez. Bu belgede, yatırımcının yatırım yaptığı alanda büyük bir nakit çıkışını, dolayısı ile parasal sermayesinin eksilmesini önleyen destekler, muafiyetler ve indirimler söz konusudur. Yaptığı yatırımların genel nitelikleri Yatırım Teşvik Mevzuatına aykırı olmayan her girişimcinin yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından yararlanması hem yatırımlar için sermaye yaratıcı unsurlara olanak yaratacak hem de yatırımların yaygınlaşmasını, öncelikli bölgelere doğru yatırım ağının genişlemesini sağlayacaktır.

Kimler Yatırım Teşvik Belgesi Alabilir?

Yatırım teşvikleri sadece imalat yapan firmalara değil, turizm, eğitim, sağlık gibi hizmet üretimi yapan firmalara da verilmektedir.

Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için minimum yatırım tutarının,

 

Gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak yatırımlarda asgari 1 milyon Türk Lirası,

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda asgari 500 bin Türk Lirası,

olmak kaydıyla (Bu rakamların altında kalan yatırımlar için teşvik belgesi verilmez.) yatırım yapacak ve yatırımının içeriği Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları (adi ortaklıklar), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye´deki şubeleri, yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak anonim ve limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için başvurabilir. Ayrıca finansal kiralama şirketleri aracılığı ile yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın her bir finansal kiralama şirketi için asgari 200.000 TL olması gerekir.

Ankara’ da huzur evi açmak isteyen yatırımcı, asgari 1 milyon TL yatırım tutarında bir bütçeye sahip olmalıdır. Ayrıca en az 100 kişilik bir tesis açmakla yükümlüdür.

Teşvik Kapsamında Değerlendirilmeyen Yatırımlar

Teşvik yatırım belgesi almadan tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez. Dolayısıyla teşvik belgesini alarak yatırıma başlamak en doğru yoldur. Verilen teşvik yatırım belgesinin geçerlilik süresi 2 yıldır. Ancak yatırımın bu süre zarfında tamamlanamaması suretiyle belge, başlangıçta öngörülen sürenin yarısı kadar daha bir uzatmaya tabidir. Dolayısıyla teşvik yatırım belgesinin geçerliliği 3 seneyi kapsamaktadır. Bu zaman zarfında devlet yatırımcıdan yatırımını tamamlayıp mal ve/veya hizmet üretimine geçmesini beklemektedir.

YATIRIMA BAŞLAMA TARİHİ:

Teşvik belgesinde öngörülen yatırıma başlama tarihi teşvik belgesi için Müsteşarlığa veya sanayi odasına müracaat tarihi olup, yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için, arazi-arsa alımı, altyapının hazırlanması, inşaata başlama, makine ve teçhizat temini gibi harcamalardan bir veya birkaçının gerçekleştirilmesi şarttır. Ancak harcama tutarının; bölgesel uygulama kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımın en az %10’u, büyük ölçekli yatırımlar için ise en az 5 milyon Türk Lirası olması halinde yatırıma başlanılmış sayılır.

Yatırım projesine ilişkin fizibilite yapmak ve şirket kurmak yatırıma başlama sayılmaz.

Yatırım Teşvik Belgesi ile İlgili Hususlar
 1. Yatırım teşvik belgesi kapsamında devlet firmanıza nakit desteği sağlamaz. Devlet; bu belge kapsamında yatırım yapan firmalardan alması gereken; KDV, GÜMRÜK VERGİSİ, KURUMLAR VERGİSİ, SSK İŞVEREN PAYI gibi vergileri belli oranlarda ve belli süreliğine almaz.
 2. Yatırım teşvik belgenizin olması bankalar tarafından firmanıza kredi verileceği anlamına gelmez. Kredi taleplerini bankalar değerlendirir. Değerlendirme esnasında firmanızın vergi v.b. borcunun olup olmadığı, teminat gösterilebilmesi, gelir tablosu-bilanço gibi mali tablolarınıza bakılarak karar verilmektedir. Bu belge bankaya yatırımı yapacağınızı beyan edebileceğiniz güçlü bir evrak olabilir. Bankanın krediyi uygun görmesi halinde faiz desteği uygulanabilir.
 3. Yatırım teşvik belgesi almadan önce yapılan harcamalar teşvik kapsamında sayılmaz. Bu nedenle harcamalarınızı belgeyi aldıktan sonra yapmaya başlayınız.
Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi Kapsamında Verilecek Destek Unsurları
Bölgesel ve Sektörel Teşvik Sistemi Kapsamında Verilecek Destek Unsurları:

 
1 ve 2. Bölgede Yapılacak Yatırımlarda;
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (makine ekipman alımlarında uygulanır)
 • Katma Değer Vergisi İstisnası (makine ekipman alımlarında uygulanır)

 
3 ve 4. Bölgede Yapılacak Yatırımlarda;
 • Kurumlar Vergisi İndirimi
 • SSK İşveren Payının Hazine Tarafından Ödenmesi
 • Yatırım Yeri Tahsisi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (makine ekipman alımlarında uygulanır)
 • Katma Değer Vergisi İstisnası (makine ekipman alımlarında uygulanır)
 • Faiz Desteği

 
Büyük Yatırımlar Kapsamında Verilecek Destek Unsurları:

 
 • Vergi İndirimi
 • SSK İşveren Payının Hazine Tarafından Ödenmesi
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (makine ekipman alımlarında uygulanır)
 • Katma Değer Vergisi İstisnası (makine ekipman alımlarında uygulanır)
 • Yatırım Yeri Tahsisi

 
Genel Teşvik Sistemi Kapsamında Verilecek Destek Unsurları:

 
1 ve 2. bölgede 1.000.000 TL, 3 ve 4. bölgede 500.000 TL lik yatırım yapan; ancak yatırım konusu ve yatırım tutarı bölgesel teşvik sisteminde bulunmayan ve desteklenmeyen yatırım konuları içinde yer almayan yatırımların tamamı genel teşvik sisteminden yararlanarak aşağıdaki destek unsurlarından faydalanır.

 
 • Gümrük Vergisi Muafiyeti (makine ekipman alımlarında uygulanır)
 • Katma Değer Vergisi Muafiyeti (makine ekipman alımlarında uygulanır)
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Bölgeler ve İller Hangileridir?
 • 1. Bölge : İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Bursa, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova, Ankara,

   
 • 2. Bölge : Balıkesir, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada hariç), Aydın, Denizli, Muğla, Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin,

   
 • 3. Bölge : Konya, Karaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Kayseri, Sivas, Yozgat, Zonguldak, Karabük, Bartın, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Gaziantep, Adıyaman, Kilis,

   
 • 4. Bölge : Kastamonu, Çankırı, Sinop, Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak, Siirt, Çanakkale İli Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri
Yatırım Teşvik Belgesi Müracaat Evrakları
 1. Yatırım Bilgi Formu
 2. İthal/Yerli Makine Listesi
 3. Beyan ve Taahhüt Yazısı
 4. Ticaret Sicil Gazetesi
 5. ÇED Belgesi
 6. SSK Borcu Yoktur Yazısı
 7. İmza sirküleri
 8. Tapu Fotokopisi
 9. Kira Sözleşmesi
 10. Vergi Levhası
 11. Yatırım duruman göre istenebilecek diğer evraklar
Yatırım Teşvik Belgesi Düzenlenen Başka Yatırım Konuları Hangileridir?
Makine sanayi, gıda sanayi, tarımsal ürünler, hayvancılık yatırımları, hizmetler sektörü, turizm yatırımları, eğitim yatırımları, sağlık yatırımları, belediye yatırımları, kimya sanayi v.b. birçok yatırım konularında düzenlenebilmektedir.

 
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Değerlendirilmeyen Harcamalar Nelerdir:

 
Tamamlanmış yatırımlar ile müracaat tarihinden önce gerçekleştirilmiş bulunan yatırım harcamaları teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmez. Teşvik belgeleri kapsamında; a) Kararın 6 ncı maddesi birinci fıkrasında belirtilenler hariç olmak üzere ham madde, ara malı ve işletme malzemesi, Kullanılmış yerli makine ve teçhizat, Arazi tipi olanlar dahil otomobil, minibüs vb. binek araçları, porselenden, seramikten ve camdan mamul sofra ve mutfak eşyası, Ulusal çapta yayım yapan günlük gazete basım hizmetlerine yönelik teşvik belgeleri hariç diğer teşvik belgeleri kapsamında basım ve matbaa makineleri değerlendirilmez. Gıda ürünleri ve içecek imalatı ile entegre hayvancılık yatırımlarında; kamyon, kamyonet, frigorifik kamyon, frigorifik kasa, soğutucu ünite, çekici, kamyon kasası ve kamyonet kasası, Havayolu taşımacılık hizmetlerine yönelik yatırımlar dışındaki diğer yatırımlar için uçak ve helikopter teşvik belgeleri kapsamına dahil edilmez. Diğer yatırım konularında ise sektörel özellikler dikkate alınarak teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyecek harcamalar belirlenir.

 
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Leasingli (Kiralama Yoluyla) Makine Alımı:

 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında leasing (kiralama) yoluyla makine alımı mümkündür. Burada önemli olan hangi leasing firmasından makine alınacaksa, alınan makinenin değeri en az 200.000 TL olmak zorundadır.

 
Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Kullanılmış Makine Alımı:

 
Yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılmış makine ve teçhizat alınabilir. Ancak ithal edilecek kullanılmış makinenin yaşına ve fiyatına göre Dış Ticaret Müsteşarlığından özel izin istenip istenmediği kontrol edilmelidir. Yurtiçinden kullanılmış makine ve teçhizata teşvik kapsamında izin verilmez. Kapasite raporunuz yoksa, ilk defa yatırım yapacaksanız ve yurtdışından kullanılmış komple bir tesisi veya tesisin bir bölümünü getirmek istiyorsanız mutlaka yatırım teşvik belgesi almanız gerekmektedir. Kullanılmış komple tesis ithalatına yönelik yatırım teşvik belgesi almanız halinde ayrıca Dış Ticaret Müsteşarlığından özel izin almanıza gerek yoktur.
Kullanılmış Makine İzinleri

İmalat Sanayinde kendi ihtiyacınıza istinaden üretim tesisinizde kullanmak üzere ithal edeceğiniz Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş olarak İthal edeceğiniz makine ve teçhizatlar izne tabidir.

İthal İznine tabi olan ve olmayan makineler listesi aşağıda ekli tebliğde sunulmuştur.

Yatırım Teşvik Belgesi alınmamış ise 1.ve 2.bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 1.000.000-TL,3.ve 4.bölgelerde gerçekleştirilecek yatırımlarda 500.000-TL üzerindeki Kullanılmış ve yeni makine ve teçhizat ithalatlarınız için Yatırım Teşvik Belgesi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgeniz bulunması halinde; Gümrük Vergisi + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Makinelerinizi Yatırım Teşvik Belgenize ilave ederek ithalatını yapabilirsiniz.

Kullanılmış Komple Tesis İzinleri

İmalat Sanayinde kendi ihtiyacınıza istinaden üretim tesisinizde kullanmak üzere ithal edeceğiniz 10 yaş ve üzeri Eski, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş olarak İthal edeceğiniz komple tesisler teşvik belgesi kapsamında izne tabidir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınmamış ise 2009/1 sayılı tebliğ hükümlerine göre Kullanılmış Komple tesisin makinalarına ait gerçekleştirilecek ithalatlarınız için Yatırım Teşvik Belgesi alabilirsiniz.

Yatırım Teşvik Belgeniz bulunması halinde; Gümrük + KDV ve KKDF ödemeden Kullanılmış Komple Tesisin ithalatını yapabilirsiniz.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com