Dahilde İşleme İzin Belgesi

İhracata yönelik önemli mevzuatlardan biri olan Dahilde İşleme Rejimi ihraç ürünleri üretmek için gerekli olan ve dışarıdan ithal edilen, bu yüzden de ithali gümrük vergisine tabi aramallara ya da girdilere gümrük muafiyeti getiren bir ihracatı teşvik sistemidir. İhracat yapmayı düşünen işletmeler, ihraç edilmesi planlanan malların üretiminde kullanılacak olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul, ara malı ve ambalaj malzemelerinin başta değişik vergisel yüklerden muaf olmak üzere ve devlete ihracat taahhüdünde bulunmak şartıyla, çeşitli kolaylıklar ve teşviklerden yararlanabilirler. Teşviklerden yararlanabilmek için Dahilde İşleme İzin Belgesi alınması zorunludur. Söz konusu olan bu Dahilde İşleme İzin Belgesi, Gümrük muafiyetli ithalat ya da yurtiçi alımlara olanak sağlayan Dış Ticaret Müsteşarlığı´nca düzenlenen bir belgedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Türleri

Dahilde İşleme İzin Belgeleri iki ana kategoriden oluşmaktadır. İşleyiş ve avantajlar bakımından farklılıklar gösteren bu iki kategoriyi işletmeler amaç ve ihracat beklentileri açısından kendilerine uygun olanı tercih edebilirler.

Şartlı Muafiyet Sistemi (İhracat Taahhüdü Karşılığı Askıya Alma):

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihracı taahhüt edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan ve serbest dolaşımda bulunmayan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemelerinin, Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalarca bedelli ve/veya bedelsiz ithaline ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak izin verilmesidir. Bu sistemde ihracatçılar, ithal ettikleri girdilere karşılık gelen vergileri ödemeyip, ithalatın yapıldığı gümrük idaresi saymanlıklarına, hesaplanan vergi tutarı kadar bir teminat yatırmak suretiyle vergileri askıya aldırtma hakkına sahiptirler. İthalatla ilgili vergi muafiyetinden yararlanmak, ancak ihracat taahhüdünün yerine getirilmesi ile kesinlik kazanmaktadır. Eşdeğer Eşya kullanılması: İşlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak 8-12´li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonu, ticari kalite ve teknik özellikleri itibariyle aynı kalite ve nitelikleri taşıyan serbest dolaşımdaki eşya kullanılabilir. Serbest dolaşımdaki hammadde kullanılarak yapılacak nihai ürünün 3. ülkelere ihracatını müteakip her türlü vergiden muaf olarak ve teminat alınmaksızın bundan sonra yapılacak mal ithalatına olanak sağlamaktadır. Türkiye´de serbest dolaşımda bulunan girdileri kullanarak üretim yapan ve ürettiği ürünleri üçüncü ülkelere ihraç eden üretici olan ihracatçı firmalar, bu tür ihracatlarını belgelemek koşuluyla ihraç edilen ürünlerin üretiminde kullanılan girdilerin eşdeğeri olan 3. ülke menşeli girdileri gümrük vergisi muafiyetli olarak ithal etme hakkına sahiptir. Eşdeğer eşya kullanımı ile ilgili Dahilde İşleme izin Belgeleri kapsamında ithal edilen girdiler üzerinde bunları ithal eden firmaların serbest tasarruf hakkı bulunmaktadır. Bu mallar ithal edilirken serbest dolaşıma girmek üzere ithal edilmektedir.

Geri Ödeme Sistemi:

İthalat Rejimi çerçevesinde her çeşit vergisi ödenerek serbest dolaşıma giren malların kullanılması ile üretilen mamullerin Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında 3. ülkelere ihracı halinde, ithalat sırasında tahsil edilen vergiler geri ödenmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. İşletme ihracat yapma düşüncesinde ise, ithalat esnasında Gümrük Beyannamesi üzerine malların geri ödeme sistemi çerçevesinde ithal edildiğini şerh düşürmelidir. İthalat esnasında ödenmiş olan vergilerin geri alınabilmesi için, işletmenin ithalatı takip eden 6 ay içerisinde dahilde işleme izin belgesi almak için müracaat etmesi gerekmektedir. Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgesi, İhracat taahhüdünün kapatılmasını müteakip 3 ay içerisinde, ithalat sırasında ödenen vergilerin iadesi için ilgili gümrük idaresine müracaat edilmesi gerekmektedi

Belge Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar
 • İthalatın yapılması:
 • İthalat ve ihracatın belge süresi içinde yapılması zorunludur. İthalatınızı, belge süresi içinde ihraç edebileceğiniz mamul miktarına uyumlu ithalat yapmaya özen gösteriniz.

İthal edeceğiniz maddelerin gümrük, Fon, KDV tutar toplamları kadar teminat mektubu vererek, ödeme yapmadan ithalatınızı yapabilirsiniz.

Aksi halde mamul içinde ihraç edilemeyen hammaddeler için ödemediğiniz KDV, gümrük ve KKDF fonu tutarlarını aylık faiz ve cezaları ile geri ödersiniz.

 • İhracatın Yapılması:
 • İhraç edilen mamullerin gümrük çıkış beyannamelerine, firmanızın adı ile Dahilde işleme izin belgesi tarih ve numarasının yazılması zorunludur. Yazılmazsa ihracatlarınız belgenize sayılmaz.
 • İthal ve ihraç miktarı
 • Belgenizde yazılı hammaddelerin tümünü ithal veya ihraç etmek zorunda değilsiniz. İthal edilen hammaddenizi, imalatınızda kullanıp ihraç etmeniz yeterlidir. İthal edilmeyen hammadde için ihracat sorumluluğunuz yoktur.
 • Yerli hammadde alımları:
 • Satıcı firma fatura üzerine Belgenizin tarih ve numarasını yazarak KDV istisnasından yararlanabilirsiniz.
 • Süre ve Revize İşlemleri
 • Belgenize ek süre alabilir, İthal ve İhraç edilecek maddelerde miktar, fiyat değişikliği isteyebilirsiniz.
  tugradanismanlik , ihtiyacınıza uygun istekleriniz için her zaman hizmetinizdedir.
 • İndirimli Teminat:
 • İmalatçı-ihracatçı firmaların, belge müracaat tarihinden önceki dört yıl içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmış belgeleri kapsamında toplam
  1 (bir) milyon ABD’ den az olmamak üzere gerçekleştirdikleri ihracat kadar, indirimli teminat uygulamasında yararlanabilirler.
Belge Almak İçin Gerekli Evraklar

1.Yetkilendirmesinin Yapılması:

belgelerin içeriğini, sürelerini, onaylarını kontrol ettikten sonra DTM’ ye “DİR Otomasyon Sistemi” kaydedilmek üzere ihracatçı birliğinize başvurusunu yapacaktır.

2.Firma Tanımlamasının Yapılması:

anımlama belgelerini , İhracatçı birliklerine giriş yaptırır. Dış Ticaret Müsteşarlığı tanımlamayı onaylar.

3.Proje İşlemleri ve Başvurusu:

thalat, ihracat listelerini, hammadde sarfiyat tablosunu hazırlar, firmanızın onayını alır, Elektronik ortamda başvurusunu yapar.

Firma Tanımlaması için Gerekli Evraklar:

1. Firma Tanımlama Formu

2. Kapasite Raporu (*)

3. İmza Sirküleri (*)

4. Ticaret Sicil Gazetesi (*)

5. Yetki Belgesi

6. Vergi Levhası / V.D. yazısı

7. İhracatçı Birliği Üye Kartı

8. SSK Tahakkuku–Elekt. Ft. (*)

9. Kişi Statü Belgesi

10. Yan Sanayici Firma Kullanılacak ise;
a. Firma Tanımlama Formu
b. Kapasite Raporu
c. Ticaret Sicil Gazetesi
d. İmza Sirküleri
e. Vergi Levhası / Yazısı
f. Yan Sanayici Protokolü

NOT: Evraklar ilk defa belge alan firmalar için geçerlidir.

İki veya daha sonraki belge alımı için (*) olan evrakları hazırlanması yeterlidir.

Revize İşlemleri

İTHALAT VE İHRACAT LİSTELERİNDE MİKTAR ve FİYAT REVİZESİ:

Miktar Revizesi:

İthalat ve ihracat listenizde yer alan mamullerinizin ihtiyacınıza uygun ilave hammadde veya ihraç ürün artışı yada değişikliği talebinde bulunabilirsiniz.

Fiyat Değişiklikleri:

İthalat veya ihracatlarınızı belgedeki alış ve satış değerlerine bağlı kalmaksızın yapabilirsiniz. Bunun için fiyat revizesi yapılmasına gerek yoktur.

Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamındaki ürünleriniz gümrüğe gelmeden ürün bilgilerini (GTİP; mamul Adı, Miktarı) kontrol ediniz. İthalat yapmadan önce kararlarınızı 4M Teşvik Proje uzmanları ile paylaşınız, desteklerden mahrum olmayınız.

TEŞVİK BELGESİNİN REVİZELERİ:

Teşvik Belgesi değerlerinin veya içeriğinin değiştirilmesidir.

Şirket Adres, Unvan ve V.D. Değişikliği:

Şirket nevi’ nde yapılacak adres, unvan, veya V.D. değişikliğinin, ithalat ve ihracatlarınızda problem yaşanmaması için zamanında değişiklik talebinizin yapılması gerekmektedir.

Değişikliğin yapılmaması halinde yanlış firma veya adrese yapılan bildirimler alınamayacağı için birçok hak kayıplarına uğrayabilirsiniz. Yasaya göre değiştirilmemiş önceki adresiniz kanuni tebliğ adresi olduğundan, size ulaşmamasına rağmen bildirim yapmadığınız için tebliğ edilmiş sayılır.

Tasdikli Suret Çıkartma:

Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Eki olan İthalat İhracat Listesi kayıp edilmiş olması halinde, varsa yurtiçi alımlar ve belge kapatma işlemlerinde tasdikli suret talebi için revize talebinde bulunarak Dahilde İşleme İzin Belgesi desteklerden yaralanmaya devam edebilirsiniz. Fotokopi ve ya noter tasdikli belgelerle ithalat veya yurtiçi piyasadan hammadde alımı yapamazsınız.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatımı

 • Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

  Süre Uzatma Şartları:

  Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu sürelerin tamamı alma hakkınız olan süreler değildir.
  Her süre talebinin alınabilmesi için kendisine has şartları vardır.

  Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 şekilde verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

  1- Performans Süresi :

  Belge kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünüzün USD değerinin
  %50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre
  alabilirsiniz.

  2- Süre Kaydırımı:

  Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk ithal tarihiniz arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
  Belge kapsamında öngörülen ithalatın veya yerli alımın geç yapılması halinde aradaki süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.

  3- Mücbir sebepler:

  Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:

  a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın

  b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali

  c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması

  d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması

  e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

  f) Grev ve lokavt

  4- Haklı Sebep

  Belge kapsamında öngörülen ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için sadece ithalat süresi belge orijinal süresinin yarısı kadar daha uzatılabilmektedir.

 
HİZMETLERİMİZ
 
 

Süre Başvurusu: Belge süresinin bitimine müteakip en geç bir (1) ay içinde başvurulması gerekmektedir.

Süre Uzatma Şartları:

Süre uzatmanın şartı, ihracat ve ithalat durumunuza göre değişmektedir. Bu sürelerin tamamı alma hakkınız olan süreler değildir.
Her süre talebinin alınabilmesi için kendisine has şartları vardır.

Belgeniz kapsamında Performans, Süre Kaydırımı, Mücbir ve Haklı Sebep olmak üzere ihtiyacınıza uygun olarak 4 şekilde verilecek süre miktarı yasal bir defaya mahsus olmak üzere belge süresinin yarısı kadardır.

1- Performans Süresi :

Belge kapsamında öngörülen ihracat taahhüdünüzün USD değerinin
%50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orijinal süresinin yarısı kadar daha ek süre
alabilirsiniz.

2- Süre Kaydırımı:

Belgenizin başlangıç tarihi ile ilk ithal tarihiniz arasındaki sürenin, belgenize kullanım süresi olarak eklenmesidir.
Belge kapsamında öngörülen ithalatın veya yerli alımın geç yapılması halinde aradaki süre kadar azami 3 ayı geçmemek üzere belge süresinin başlangıç ve bitiş tarihi uzatılır.

3- Mücbir sebepler:

Aşağıda belirtilen mücbir sebep ile fevkalade hallerin belge/izin süresi içerisinde meydana gelmesi halinde, dahilde işleme izin belgesine/dahilde işleme iznine ilave süre verilebilir:

a) Deprem, sel, don, fırtına, kasırga vb. tabii afetler ve yangın

b) Ülkemiz veya ithalatçı ülkede devletçe konulan yasaklar, harp ve abluka hali

c) Yükümlü firmanın faaliyetinin kamu otoritelerince kısıtlanması, durdurulması veya firmaya el konulması

d) Yükümlü firmanın iflası ya da konkordato ilan etmiş olması

e) Şahıs firmalarında firma sahibinin ölümü,

f) Grev ve lokavt

4- Haklı Sebep

Belge kapsamında öngörülen ihracatın gerçekleşmesi ancak ithalatının yapılamaması halinde, ithalatın gerçekleşebilmesi için sadece ithalat süresi belge orijinal süresinin yarısı kadar daha uzatılabilmektedir.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com