Kobilere Yönelik Teşvik Uygulamalarının Amacı Nedir?

KOBİ´lere yönelik teşvik uygulamaları, küçük ve orta ölçekli işletmelerin kalkınma planları ve yıllık programlarında öngörülen hedefler ile Avrupa Birliği normlarına ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak desteklenmelerini, uluslararası düzeyde rekabet edebilmelerini teminen üretim, kalite ve standartlarını artırmalarını, istihdam yaratmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konmuştur.

KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları Hangi Düzenleme Çerçevesinde Yürütülmektedir?

KOBİ´lere yönelik Devlet yardımları, 18/01/2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 21/12/2000 tarih ve 2000/1822 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar" ve 18 Şubat 2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2001/1 sayılı "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" çerçevesinde yürütülmektedir.

Teşvik Unsurlarından Hangi Kobiler Faydalanabilir?

KOBİ teşvik unsurları;

a) İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç)

b)Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve/veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türlü tarım işletmeleri ile soğuk hava depoları dahil)

c) Turizm (Konaklama tesisleri)

d) Eğitim

e) Sağlık

f) Madencilik

g) Yazılım geliştirme

yatırımlarına yönelik faaliyetleri kapsar. Bu yatırım konularında sektörel ve bölgesel kısıtlamalar dikkate alınarak, Hazine Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Devlet Bakanlığınca yayımlanacak genelgelerle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılmaktadır.

Ayrıca, KOBİ Yatırımlarında Devlet Yardımları kapsamında;

a) İmalat ve tarımsal sanayi sektöründe faaliyette bulunan işletmelerden; kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç, makine ve teçhizat, tesis, taşıt araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar Türk Lirasını aşmayan;

1) 50 ila 250 işçi çalıştıran orta ölçekli,

2) 10 ila 49 işçi çalıştıran küçük ölçekli ,

3) 1 ila 9 işçi çalıştıran mikro ölçekli,

işletmelerin yatırımları, ( Gelişmiş yörelerde araştırma ve geliştirme yatırımları, çevre korumaya yönelik yatırımlar, teknoparklarda yapılacak yatırımlar ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenen özel sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgeleri dahil organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinde yapılacak yatırımlar hariç komple yeni yatırımlar için KOBİ teşvik belgesi düzenlenmez.)

b) Çanakkale il sınırlarının güneyi ile İçel il sınırlarının doğusu arasında kalan 3 km. derinliğindeki kıyı şeridi ve Nevşehir ilindeki Merkez, Ürgüp ve Avanos ilçe sınırları dışında yapılacak turizm yatırımları (konaklama tesisleri) ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyon yatırımları,

c) Kalkınmada öncelikli yörelerde sağlık alanında yapılacak yatırımlar,

d) Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak eğitim yatırımları ile gelişmiş ve normal yörelerde yapılacak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tevsi ve modernizasyon yatırımları,

e) Madencilikle iştigal eden işletmelerin, istihraç, işletme veya zenginleştirme yatırımları,

f) Yazılım geliştirme yatırımları,

KOBİ yatırımları olarak nitelendirilmektedir.

Kobi Teşvik İçin Gerekli Olan Yatırım Teşvik Belgesinin Alınması

KOBİ Teşvik Belgesi almak için yatırımcı tarafından ilk başvuru:

a)Anonim şirketlerce gerçekleştirilecek turizm(konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Kalkınma Bankasının,

b)İmalat, madencilik ve yazılım geliştirme yatırımları ile anonim şirket dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerce gerçekleştirilecek turizm (konaklama tesisi), eğitim, sağlık ve tarımsal sanayi yatırımları için Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş., Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve Sınai Yatırım Bankası A.Ş.nin

ilgili birim ve şubelerine yapılmaktadır.

KOBİ´lere uygulanan desteklerden yararlanmak üzere yapılan başvurunun aracı banka tarafından kabul edilmesi halinde yatırımcı adına düzenlenecek KOBİ teşvik belgesi için Hazine Müsteşarlığı´na müracaat aracı bankalar tarafından yapılacaktır. Aracı bankalar KOBİ teşvik belgesine bağlanmasını talep ettikleri yatırım ile ilgili bilgi ve belgeleri, Müsteşarlığın belirleyeceği ayrı bir format içinde temin eder ve Hazine Müsteşarlığına gönderir.

Teşvik belgesi alma işlemlerinde 2000/1822 sayılı Karar kapsamında istenen bilgilerden Hazine Müsteşarlığınca belirlenen kısımları, yatırımcı tarafından, yatırımcının bağlı bulunduğu Odaya (Sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası, esnaf ve sanatkarlar odası) tasdik ettirilmektedir.

Aracı bankalarca yapılacak KOBİ teşvik belgesine ilişkin müracaatlarda:

a) Turizm yatırımlarında Turizm Bakanlığından alınacak Turizm Yatırım Belgesi (21/1/1998 tarihli ve 4325 sayılı Kanun kapsamında arazi tahsisi yapılmasının söz konusu olması halinde bu belge teşvik belgesinin düzenlenmesi safhasında aranmaz.) ve/veya işletme belgelerinin,

b) Sağlık yatırımlarında Sağlık Bakanlığından alınacak izin belgesinin,

c) Eğitim (anaokulu, ilköğretim ve orta öğretim kurumları) yatırımlarında Milli Eğitim Bakanlığından alınacak izin belgesinin,

d) İstihraca yönelik madencilik yatırımlarında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınacak İşletme Ruhsatı ve İzni veya Maden İşleri Genel Müdürlüğünce onaylanmış (kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki maden sahalarıyla ilgili rödövans sözleşmelerinde bu onay aranmaz) işletme ruhsatlı sahaya ait rödövans sözleşmesinin,

e) Tersane (gemi inşa ve onarım tesisleri) yatırımlarında Denizcilik Müsteşarlığından alınacak uygun görüş yazısının

f) Su dolum tesisleri yatırımlarında kaynak suyunun yatırımcıya tahsis edildiğine dair ilgili merciden alınacak yazı ile Sağlık Bakanlığından alınacak kaynak suyunun içilebilir nitelikte olduğunu tevsik eden yazının,

g)su ürünleri yetiştiriciliğine yönelik yatırımlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığından alınacak izin yazısının,

ibraz edilmesi zorunludur.

Yatırım Teşvik Belgesi Yatırımı Tamamlama Süresi Ne Kadardır?

KOBİ teşvik belgesinde bina inşaat harcaması öngörülen yatırımlara en fazla iki (2) yıl, diğer yatırımlara ise bir (1) yıl süre verilmektedir. Bu süre içinde tamamlanmayan yatırımlarla ilgili olarak, itfa planında bir değişiklik yapılmaması koşuluyla haklı sebepler dikkate alınarak Hazine Müsteşarlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde aracı bankalar tarafından 12 aya kadar ek süre tanınmaktadır.

Öngörülen süre veya ek süre bitimini müteakip üç ay içinde yatırımın tamamlanıp tamamlanmadığı aracı bankalarca tespit edilerek Müsteşarlığa bildirilir. Müsteşarlık tarafından hazırlanarak aracı bankalara bildirilen yatırımın mali ve fiziki gerçekleşme durumunu içeren Yatırım Tamamlama Formuna uygun olarak tamamlanmış yatırımlarla ilgili yatırım tamamlama vizesi aracı bankalarca yapılır ve en geç üç ay içinde Müsteşarlığa bildirilir.

Tamamlanmayan veya Yatırım Tamamlama Formu yukarıda belirlenen süre içinde Müsteşarlığa intikal etmeyen yatırımlara ait KOBİ teşvik belgeleri iptal edilmiş sayılarak sağlanmış olan destek unsurları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde ilgililerden geri alınmaktadır.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com