Kapasite Raporu

Tanımı ve Kapsamı:

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Düzenlenme Amacı:

Kapasite raporları ülkenin sınaî üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi)

Kapasite Raporu Düzenlenmesini Zorunlu Kılan Mevzuat:

 • 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu
 • 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (T.O.B.B.) Kanunun, 5. Maddesinin 8. Fıkrası uyarınca ‘‘Kapasite Raporu düzenlenemeyen kurumlar sanayici sayılamazlar’’ İbaresi
 • 28.05.1975 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7/9914 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
 • T.O.B.B. Muamelat Yönetmeliği (9. Bölüm, Madde 54)
 • İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
 • Teşvikler ve ilgili Tebliğler,
 • 560 Sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri,


Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar:

 • Sanayi sicil kaydı işlemlerinde,
 • Çeşitli kurum ve kuruluşların ihalelerine iştirakte,
 • Sanayici-ihracatçılara tanınan haklardan yararlanmada,
 • Bazı üretim girdilerini indirimli tarifeden temin etmekte,
 • Sanayicilere verilen tahsislerden yararlanmada,
 • Kota başvurularında,
 • Teşvik Belgesi taleplerinde,
 • Geçici kabul yoluyla ithalat girişimlerinde.

Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur:

Oda’dan temin edilen kapasite raporu talep formu ekinde aşağıda belirtilen evraklar derlenerek başvurulur.
İşçilerin son iki aya ait SSK bildirgeleri ve ödeme makbuzları,
İşyerinin tapu senedi veya yenilenmiş kira kontratı ile muhtasar beyannamesi ve tahakkuk fişi,
İmalatta kullanılan makinelerin alış faturaları ya da sahiplik belgelerinin fotokopileri,

Kapasite Raporu Düzenlenme İşlemi:

• Firma tarafından ile birlikte Odaya başvurulur,
• Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
• Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
• Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
• Tanzim edilen rapor, yazımı müteakip online olarak otomasyon sisteminden onaylanmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilir,
• TOBB’un onayından sonra Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’na iade edilen raporlardan birisi firmaya verilirken, diğeri Oda’da firmanın dosyasında muhafaza edilir.

Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler:

Süre bitimi,
Kapasite verilerindeki değişiklikler.

Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler:

Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir. İşyeri değişikliğinde makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin olmaması halinde yeni adresin TOBB’a bildirilmesi yeterlidir),
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti)
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,
Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
Geçerlilik süresinin dolması.

Sanayi Sicil Belgesi

SANAYİ SİCİL BELGESİ NEDİR:

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1. maddesi kapsamında değerlendirilen sanayi işletmelerine ve devamlı ve seri halinde tamirat yapan işletmeler ile elektrik veya diğer enerji üreten santraller, gemi inşaatı gibi büyük inşaat yerlerine verilen ve işletmenin üretim faaliyetine başladığı tarihten itibaren 2 ay içinde alınması zorunlu olan bir belgedir.

SANAYİ SİCİL BELGESİ NASIL ALINIR:

Aşağıda belirtilen belgeler ile üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat edilir.

1-sanayi sicil beyannamesi

Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır.
* Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-How, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.
* Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A) ve (Sansic C ) formları sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilebilir.
* Sanayi Sicil Beyannamesi (Sansic A) ve (Sansic C ) formları Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden de temin edilebilir.

2- Yıllık İşletme Cetveli

Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Firmanın bir önceki yıla ait faaliyetlerinin bildirildiği formdur.
* Yıllık İşletme Cetveli her yılın başından itibaren Nisan ayı sonuna kadar verilmesi zorunludur.
Yıllık İşletme Cetveli Sansic B Formu doldurularak doğrudan bir dilekçe ekinde üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne verilir veya taahhütlü olarak gönderilir. Ya da elektronik ortamda www.sanayi.gov.tr adresinden e – hizmetlerimiz - Yıllık İşletme Cetveli işlemleri menüsü kullanılarak işletme sahibi veya yetkilendirdiği kişi tarafından verilir.
* Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B) formu sayfa sonundaki dosyalar bölümünden indirilebilir.
* Yıllık İşletme Cetveli (Sansic B) formu Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden de temin edilebilir.
Önemli Not: Sanayi sicil kayıtları, ülkemiz sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin elde edilmesi için önemli bir kaynaktır. Sanayi işletmelerinin ürünleri, Avrupa Birliğinde kullanılan PRODCOM - Sanayi Ürünleri Sınıflaması’na uygun olarak kodlanmaktadır. Ülkemizdeki sanayi işletmeleri ile ilgili gerçek bilgilerin elde edilmesi bakımından, elektronik ortamda verilecek Yıllık İşletme Cetvelinde yer alan ürünlerin doğru kodlanması gerekmektedir. Bu çerçevede; Yıllık İşletme Cetveli ürün bilgileri girilirken ürüne uygun kodun seçilmesi konusunda özen gösterilmelidir.

3-Kapasite Raporu

Sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda tarafından düzenlenen ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’nce (TOBB) onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun işletmenin bağlı olduğu Oda veya TOBB tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti veya işletmenin bağlı olduğu Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca onaylanan, geçerlilik süresi müracaat tarihi itibariyle sona ermemiş olan Kapasite Raporu’nun, sanayi işletmesinin bağlı olduğu Oda veya TESK tarafından "aslı gibidir" onaylanmış sureti.
Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine üretimde kullandıkları maddeleri, makine ve teçhizatlarını, ürün çeşitlerini ve kapasitelerini liste halinde verir.

4- Ticaret Sicil Gazetesi

Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi: İşletmenin kuruluşuna ait Ticaret Sicil Gazetesi’nin veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi (Unvan değişikliği yapılmış ise değişiklik yapılmış Ticaret veya Esnaf Sicil Gazetesi’nin fotokopisi), adi ortaklıklarda ise oda sicil kayıtları fotokopisi aranır.
Kamu kuruluşlarından Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf Sicil Gazetesi istenmez.

SANAYİ SİCİL BELGESİNİN SANAYİ İŞLETMELERİNE SAĞLADIĞI FAYDALAR NELERDİR?

- İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
- Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
- Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
- Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN BAKANLIĞIMIZA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR:

a) 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nun 5 inci maddesi gereğince, ilk müracaatta verilen bilgilerde değişiklik olması durumunda ve sanayi işletmesinin sürekli veya geçici olarak kapatılması veya tekrar faaliyete geçmesi durumunda, bir ay içerisinde Bakanlığımıza (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne) bilgi verilmesi zorunludur. Bildirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
b) Kanun’un 5 inci maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında idari para cezası uygulanır.
c) Kanunun 11 inci maddesi gereğince, sanayi işletmeleri tarafından yanlış bilgi verilmemelidir. Gerçeğe aykırı bilgi verilmesi durumunda idari para cezası uygulanır.

SANAYİ SİCİL BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR:

Sanayi Sicil Belgesi vizesi; belge veriliş tarihi itibariyle 2 yılda bir, üretim yerinin bulunduğu İl’in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünce yapılır.

Vize işlemi için istenen belgeler;
- Dilekçe
- Sanayi Sicil Belgesi aslı

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com