Entegre Devre Topografyası

Patent, faydalı model, marka, coğrafi işaret, endüstriyel tasarım gibi sınai hakların yanı sıra, entegre devre topografyasının yaratıcısı adına tescil edilmesi işlemleri de Türk Patent Enstitüsü tarafından yürütülmektedir.Entegre devre ile; elektronik bir işlevi veya bunun gibi diğer işlevleri yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılarından bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir ürün kastedilmektedir.

Entegre devre topografyası ile de; entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren, üretim amacıyla hazırlanmış ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümü kastedilmektedir.

Entegre Devre Başvurusu Yapıldıktan Sonraki İşlemler

Türk Patent Enstitüsüne yapılan bir entegre devre topografyası alındıktan sonra, öncelikle başvurunun kesinleşmesi için gerekli evraklara sahip olup, olmadığı kontrol edilir. Bu evraklar tamam ise, başvuru tarihi kesinleşir ve başvuru Entegre Devre Topografyalarının Korunması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmelik Hükümlerine uygun olarak şekli incelemeye tabi tutulur. Başvuruda şekli eksiklikler tespit edildiği takdirde, başvuru sahibinden bildirim tarihinden itibaren 2 ay içinde bu eksiklikleri gidermesi istenir.

Tespit edilen eksiklikler süresi içinde giderildiği takdirde başvuru tarihi değiştirilmeden başvuru ile ilgili işlemlere devam edilir. Ancak, bu eksiklikler iki ay içinde giderilmezse başvuru yapılmamış sayılır.Başvuru tarihinin kesinleşmesi ve varsa şekli eksikliklerin giderilmesi ile de Enstitü entegre devre topografyası başvurusunu Sicile kaydederek, başvurunun yayınını yap

Entegre Devre Topografyası Koruma Süresi

Entegre devre topografyasına sağlanan korumanın başlangıcı; entegre devre topografyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, yurt içinde veya yurt dışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde başvurunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, başvurunun yapıldığı tarihtir.Koruma süresi, birinci fıkrada belirtilen başlangıç tarihinden itibaren on yıl olup, bu süre onuncu takvim yılının bitiminde sona ermektedir.
Entegre devre topografyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kuUanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde Enstitüye tescil için başvurulmamışsa entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilememektedir.

Entegre Devre Topografyası Başvurusu İçin Gereken Belgeler

Başvuru dilekçesi,
Entegre devrenin yerine getirdiği elektronik işlevleri tanımlayan bilgileri de içeren entegre devre topografyasının kopya veya net çizimleri,
Entegre devre topografyası hakkında özet bilgi,
Başvuru ücretinin ödendiğini gösterir belge,
Başvuru vekil aracılığı ile yapılıyorsa vekâletname,
Başvuru tüzel kişi adına yapılıyor ise imza sirküleri.

Entegre Devre Topografyası Tescilinden Sonraki İşlemler

Adres, unvan, nev'i değiştirme ve birleşme işlemleri:

Entegre devre topografyası hak sahibi, adres, unvan değişiklikleri, nev'i değiştirme ve birleşme hallerini Enstitüye bildirmek zorundadır. Bu değişikliklerin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin, entegre devre topografyası hak sahibi adına kayıtlı her bir tescil ve başvuru için ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
a) Talep dilekçesi,
b) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
c) Adres değişikliğini, unvan değişikliğini, nev'inin değiştirildiğini veya birleşmeyi
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

Devir:

Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar başkasına devredilebilir. Devrin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

 • a) Talep dilekçesi,
  b) Devir alan ve verenin imza ve beyanlarını içeren ve tescil numarasının bulunduğu noter tasdikli ve müstenidatlı devir senedi,
  c) Tescil belgesi aslı,
  d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
  e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

  Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
  a) Talep dilekçesi,
  b) Mahkeme kararı,
  c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
  d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.


  İntikal:

  Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan hakların miras yoluyla intikal etmesi halinde bu durumun Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.
  a) Talep dilekçesi,
  b) Mahkeme kararı,
  c) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
  d) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

  Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

 • a) Talep dilekçesi,
  b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
  c) Tescil belgesi aslı,
  d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
  e)Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

  Lisans:

  Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar ile ilgili olarak kullanma yetkisi ulusal sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisansın Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

 • a) Talep dilekçesi,
  b) Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını, tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi,
  c) Tescil belgesi aslı,
  d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
  e)Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.

  Rehin:

  Entegre devre topografyası başvurusu veya tescilinden doğan haklar rehine konu olabilir. Rehinin Sicile kaydedilebilmesi ve Bültende yayımlanabilmesi için aşağıdaki belgelerin verilmesi zorunludur.

 • a) Talep dilekçesi,
  b) Rehin alan ve verenin imza ve beyanlannı içeren ve tescil numarasının bulunduğu
  noter tasdikli ve müstenidatlı rehin sözleşmesi,
  c) Tescil belgesi aslı,
  d) Tebliğde belirtilen ücretin ödendiğini gösterir belge,
  e) Talep vekil tarafından yapılıyor ise vekaletname.


  Tescil belgesinin yeniden düzenlenmesi:

  Adres, unvan değişiklikleri, nev'i değiştirme, birleşme, devir, intikal, tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek entegre devre topografyası hak sahibine veya vekiline gönderilebilmesi için Tebliğde belirtilen tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belgenin verilmesi zorunludur.

Entegre Devre Topografyası Hukuk Davası

Aşağıda yazılı fiilleri bilerek işleyenler bir yıldan iki yıla kadar hapis ve onmilyar liradan yirmimilyar liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar:

a) Entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi olarak belirtilmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapanlar.

b) Korunan bir entegre devre topoğrafyasının, korunan bir entegre devre topoğrafyasını içeren entegre devrenin ya da koruma altında olan bir entegre devre topoğrafyasını içeren ürünün veya ambalajının üzerine konulmuş entegre devre topoğrafyası koruması olduğunu belirten işareti yetkisi olmadan kaldıranlar.

c) Kendilerini haksız olarak entegre devre topoğrafyası başvurusu veya entegre devre topoğrafyası hakkı sahibi olarak gösterenler.

Aşağıda yazılı fiilleri işleyenler hakkında, iki yıldan üç yıla kadar hapis ve yirmimilyar liradan otuzmilyar liraya kadar ağır para cezasına hükmolunur.

Copyriht © 2012 | All Register Reserved | acilimpatent.com